บทลงโทษ ตามพรบ.

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ใดไม่ส่งรายงานตรวจสอบอาคาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และยังมีผลกระทบในกรณีที่ต้องใช้ใบรับรองอาคารประกอบในเอกสารขออนุญาตอื่น เช่น ใบอนุญาตประกอบการโรงงาน และใบอนุญาตประกอบการโรงแรม เป็นต้น

 


 

Go to Top

home

 

Free counters