สิ่งที่เจ้าของอาคารต้องเตรียมการก่อนตรวจสอบ 

 

·        เตรียมเอกสารการขออนุญาต ต่าง เช่น เอกสาร อ.1 อ.6 กทม.6 เป็นต้น

·        ต้องจัดหาแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือจัดทำแบบแปลนการตรวจสอบอาคาร

·        เตรียมบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น บันทึกการดูแลลิฟต์ บันไดเลื่อน ปั๊มดับเพลิง

เอกสารที่ผู้ตรวจสอบจัดให้แก่เจ้าของอาคารหลังจากที่การตรวจสอบแล้วเสร็จ

      1.  เอกสารรายงานการตรวจสอบครั้งที่ 1 ( ตรวจสอบใหญ่ ) พร้อมแนบเอกสารสำเนาการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ และการลงนามรับรองรายงานของผู้ตรวจสอบ

     2.  แผนบริหารการจัดการอาคาร, แผนการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบอาคาร(กรณีตรวจสอบใหญ่)

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานและค่าบริการนี้

       1.  การจ้างการตรวจสอบเฉพาะทาง ตามที่ผู้ตรวจสอบแนะนำ

      2.  การออกแบบ, การซ่อม, ส่วนที่ต้องปรับปรุงตามความเห็นของผู้ตรวจสอบ

เจ้าของอาคารจะต้องยื่นเอกสารอย่างไร

         เจ้าของอาคารจะต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบลงนามรับรอง  ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ในเขตพื้นที่อาคารของตนตั้งอยู่  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารได้แก่

         1.  นายกเทศมนตรี  สำหรับในเขตเทศบาล

       2.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

       3.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

       4.  นายกเมืองพัทยา  สำหรับในเขตเมืองพัทยา

ระยะเวลาพิจารณาดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

          เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้ว  จะต้องพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วัน และเมื่อเห็นว่าอาคารดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัย เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยไม่ชักช้า   และต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

 

 

 


 

Go to Top

home

 

Free counters